Archive

November 15th, 2011

webmaster's picture

DistroWatch เว็บรวมสายพันธ์ Linux ค่ายต่างๆ

DistroWatch.com
DistroWatch เว็บรวมสายพันธ์ Linux ค่ายต่างๆ > http://distrowatch.com

November 14th

webmaster's picture

Hiren’s BootCD 15.0 ซอฟต์แวร์คู่ใจช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคใหม่


Hiren’s BootCD 15.0 ซอฟต์แวร์คู่ใจช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคใหม่
http://www.hirensbootcd.org/hbcd-v150/

webmaster's picture

OWASP เว็บต้นน้ำสำหรับศึกษาการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ


เว็บต้นน้ำสำหรับศึกษาการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
Open Web Application Security Project (OWASP) https://www.owasp.org

webmaster's picture

การลบ Fan Page ใน Facebook

1. ให้ทำการล็อกอินเข้าเฟสบุ๊คปกติ

2. คลิกที่เมนู Home > Use Facebook as Page

November 12th

webmaster's picture

Anatomy of a Linux System

Anatomy of a Linux Systemwebmaster's picture

คำสังตรวจสอบไฟล์ล็อกบน Linux Server

คำสังตรวจสอบไฟล์ล็อกบน Linux Server

# tail -f /var/log/messages

November 7th

webmaster's picture

TCU เชิญร่วมอบรมหลักสูตรด้านพลังงงานฟรี 10 หลักสูตร

เรียน ผู้สนใจทุกท่าน

เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงการใช้พลังงงานในชีวิตประจำวัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)
ได้รับการสนับสนุนระบบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (TCU-LMS) จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ในการเปิดเรียนออนไลน์ฟรี จำนวน 10 หลักสูตร รายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่ 1 กิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
- วิชา การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- วิชา โครงสร้างกิจการไฟฟ้า
- วิชา โครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติ
- วิชา เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์
- วิชา เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
- วิชา ผลกระทบและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
- วิชา ผลกระทบและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์
- วิชา การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
- วิชา แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า

November 6th

webmaster's picture

ฟรีคู่มือติดตั้งระบบ CentOS Linux 6.0 (ฉบับสมบูรณ์)

Linux_CentOS6_Manual

คู่มือติดตั้งระบบ CentOS Linux 6.0 (ฉบับสมบูรณ์) 32 หน้า (Free)
สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ที่ http://www.slideshare.net/arnut/linuxcentos60installation

---
Write by A.Arnut Ruttanatirakul (@arnutr)
http://www.arnut.com
November 04, 2011

webmaster's picture

จะไปใช้ Facebook Page แทนหน้าเพจเก่า

แจ้งสมาชิกเว็บทุกท่านนะครับ

ผมจะไปใช้ Facebook Page แทนหน้าเพจเดิมคือ http://www.facebook.com/arnutr เนื่องจากสามารถพัฒนาแอพและอีกหลายสิ่งได้มากกว่า ท่านใดที่ตามอ่านข่าวอยู่รบกวนกด Like ด้วยนะครับที่ http://www.facebook.com/pages/AArnut-Ruttanatirakul/159215067455097

--
A.ARNUT R.
November 05, 2011

webmaster's picture

รวมซอฟต์แวร์ Open Source สำหรับใช้งานบนระบบ Windows

รวมซอฟต์แวร์ Open Source สำหรับใช้งานบนระบบ Windows
The OSSwin project: Open Source for Windows!http://osswin.sourceforge.net/