ไอซีที มอบหลักสูตรคอมฯและเน็ตพื้นฐานให้ศธ.-ย้ำไม่ใช่บรรจุลงแท็บเล็ต

webmaster's picture


ไอซีที ส่งมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของไทยให้ ศธ. ขณะที่อาจารย์มก.ย้ำไม่ใช่หลักสูตรบรรจุลงแท็บเล็ตป.1…

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่ากระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ตามนโยบายหลักของกระทรวงฯ ที่มุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ทั้งนี้ ได้ส่งมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อช่วยกันเผยแพร่หลักสูตรที่ได้ดำเนินการพัฒนาแล้วออกไปสู่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีในอาเซียน

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดไอซีที กล่าวว่า ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ครั้งนี้ มีการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสังคมไทย โดยได้รับการอนุเคราะห์จากบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์เนื้อหาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมไทย ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2. รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 6. ดร.ยรรยง เต็งอำนวย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7. น.ส.นารี วงศ์สิโรจน์กุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 8. ดร.ประสบโชค ประมงกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 9. นายอริยะ พนมพยงค์ ผู้จัดการบริษัท Google ประจำประเทศไทย และนายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล อาจารย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และเว็บมาสเตอร์ www.thaigoodview.com

นางมธุรส จงชัยกิจ อาจารย์ด้านวิชาหลักสูตรและการเรียน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวใช้ระยะเวลาจัดทำประมาณ 1 ปี โดยหลักสูตรนี้แม้ว่ากระรวงไอซีทีจะมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาฯ แต่เนื้อหาของหลักสูตรไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรจุลงในแท็บเล็ต ป.1 เนื่องจากเนื้อหาที่จัดทำเป็นแค่ขั้นพื้นฐาน และเผยแพร่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเท่านั้น ซึ่งอาจจะคนละส่วนกับหลักสูตรของเด็ก ป.1 ที่กระทรวงศึกษาจัดเตรียมไว้

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
2 มิถุนายน 2555, 15:00 น.