MySQL Workbench

webmaster's picture

MySQL Workbench ทูลสำหรับออกแบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล

ท่านที่ใช้งานฐานข้อมูล MySQL คงมีปัญหาในการออกแบบฐานข้อมูลอยู่พอสมควร ปัจจุบันมายเอสคิวแอลมีทูลช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลลักษณะ Visual Database Design แล้วชื่อว่า MySQL Workbench การทำงานของทูลตัวนี้มีการทำงานคล้ายๆ กับโปรแกรม MS Access, MS SQL Server ในส่วนการออกแบบ

คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL Workbench ได้ที่ http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.0.html

Syndicate content