Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

SysAdmin   Endian Firewall   Moodle2   Moodle   Mindmap2   Mindmap   Linux Hosting   Windows Hosting   CentOS7   CMSspecial   Dr.Arnut Book

สิ้นสุดการรอคอย หนังสือ "ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)" เล่มใหม่ล่าสุด

SysAdmin, DrArnut, ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

สิ้นสุดการรอคอย หนังสือ "ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)" เล่มใหม่ล่าสุด
** ขอบคุณผู้อ่านและเพื่อนๆ SysAdmin ทุกท่านที่สนับสนุนงานเขียน **
********************
> หาซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม นี้ที่ร้าน Se-Ed Book และแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บ https://www.se-ed.com/
> เนื้อหาเข้มข้น เน้นภาคปฏิบัติเช่นเดิม
> สามารถดูตัวอย่างหนังสือ 42 หน้าก่อนพิจารณาซื้อได้ที่ลิงค์ http://goo.gl/X864f3

ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรบรรยาย ครูทหารชั้นสูง ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หั

ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรบรรยาย ครูทหารชั้นสูง ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หั

ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรบรรยาย ครูทหารชั้นสูง ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูทหารของ ทบ."

หมายเหตุ
ขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มจพ. ที่ให้เกียรติเชิญคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นทีมวิทยากร และวิทยากรกลุ่มในครั้งนี้

วงล้อสายอาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วงล้อสายอาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วงล้อสายอาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


--
ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
November 26, 2015

สไลด์บรรยายหัวข้อ "บริบทของธุรกิจ e-Commerce ในประเทศไทย : มิติด้านความปลอดภัยและความมั่นคง" 62 Slide

สไลด์บรรยายหัวข้อ "บริบทของธุรกิจ e-Commerce ในประเทศไทย : มิติด้านความปลอดภัยและความมั่นคง" 62 Slide

สไลด์บรรยายหัวข้อ "บริบทของธุรกิจ e-Commerce ในประเทศไทย : มิติด้านความปลอดภัยและความมั่นคง" 62 Slide
ในการเสวนาเพื่อใหความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางความตองการดานไปรษณียของประเทศไทย
จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อนสาร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
http://www.slideshare.net/arnutr/ecommerce-security-mictpost21oct15

สไลด์บรรยาย "เทคโนโลยีการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 - Instructional Technology in the 21st Century)"

สไลด์บรรยาย "เทคโนโลยีการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 - Instructional Technology in the 21st Century)"

สไลด์บรรยาย "เทคโนโลยีการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 - Instructional Technology in the 21st Century)", 132 slide
เอกสารประกอบการบรรยายเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันในเครือของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ห้อง COM 1 ชั้น 2 ตึก The President, วันที่ 28-29 ตุลาคม 2558
วิทยากร: ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาที่เปิดสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเทศไทย

สาขาที่เปิดสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเทศไทย

ปัจจุบันสาขาที่เปิดสอนสายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีให้เลือกเรียกจำนวนมากมาก กล่าวได้ว่าไม่รู้จะเลือกเรียนสาขาใด สถาบันใดดี การสอนแต่สถาบันเน้นด้านใดบ้าง ???
คำถามนี้เป็นคำถามโลกแตกที่ผู้เขียนถูกถามจากผู้ปกครอง เพื่อนๆ อาจารย์ และผู้สนใจสมัครเรียนมาตลอด ขอสรุปคร่าวๆ เป็นข้อๆ ดังนี้

เว็บสำหรับตรวจสอบความนิยมภาษาการเขียนโปรแกรมของตลาดแรงงาน

เว็บสำหรับตรวจสอบความนิยมภาษาการเขียนโปรแกรมของตลาดแรงงาน

เว็บสำหรับตรวจสอบความนิยมภาษาการเขียนโปรแกรมของตลาดแรงงาน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บเหล่านี้
- TIOBE Programming Community index > http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

Pages

Subscribe to www.Arnut.com RSS