Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook page A.Arnut on Twitter
Follow me on Academia.edu

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

Virustotal.com,Virus,Malware,ไวรัส,มัลแวร์

ปัจจุบันการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือภัยอันตรายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(มัลแวร์) มีวิธีการตรวจสอบอยู่หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร และผู้ใช้งานเป็นหลัก การใช้งานโปรแกรม Antivirus, Internet Security เพียงค่ายเดียวอาจไม่สามารถช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัส/มัลแวร์ได้ ทำให้ผู้ใช้งานหลายท่านถูกผู้ไม่หวังดีหรือภัยร้ายทางอินเทอร์เน็ตโจมตีโดยไม่รู้ตัว วันนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ช่วยตรวจสอบไวรัส/มัลแวร์ ชื่อ Virustotal.com โดย Virustotal เป็นเว็บไซต์ช่วยผู้ใช้งานตรวจสอบว่าไฟล์ข้อมูล เอกสาร ทั้งใน Hard Disk, USB Drive และ Cloud Drive ติดไวรัส/มัลแวร์อยู่หรือไม่ รวมทั้งช่วยผู้ใช

บริการวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดกระบัง (กศน.เขตลาดกระบัง)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) ให้บริการวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดกระบัง (กศน.เขตลาดกระบัง) ทีมผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หัวข้อ #เทคโนโลยีการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนในยุคดิจิทัล (Instructional Technology for Teachers in Digital Age) วันที่ 24-25 สิงหาคม 2559

SIPA Technology Meetup 2016 : The Power of Collaboration

Free! : เชิญนักไอที นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจระบบคลาวด์เข้าร่วมสัมมนา "SIPA Technology Meetup 2016 : The Power of Collaboration" - วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 นี้
>> ภายใต้กิจกรรมการศึกษาและจัดสัมมนาเชิงวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการวิจัยและพัฒนาทั้งในภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ฯ โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

Software Framework

รวมซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์คค่ายต่าง - Software Framework Corner

5inch HDMI LCD (B), Driver

5inch HDMI LCD (B)
5inch HDMI LCD (B), 800×480, supports various systems

Features

ทูลสำหรับติดตั้ง Linux บน Micro SD Card

ทูลสำหรับติดตั้ง Linux บน Micro SD Card

1. Win32DiskImager (https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/)
A tool for writing images to USB sticks or SD/CF cards

Raspberry Pi Zero

The Raspberry Pi Zero is half the size of a Model A+, with twice the utility. A tiny Raspberry Pi that’s affordable enough for any project!

1Ghz, Single-core CPU
512MB RAM
Mini HDMI and USB On-The-Go ports
Micro USB power
HAT-compatible 40-pin header
Composite video and reset headers

Source:
https://www.raspberrypi.org/products/pi-zero/

Pages