Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook page A.Arnut on Twitter
Follow me on Academia.edu

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

SysAdmin   Endian Firewall   Moodle2   Moodle   Mindmap2   Mindmap   Linux Hosting   Windows Hosting   CentOS7   CMSspecial   Dr.Arnut Book

บรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มทร.สุวรรณภูมิ,Docker,Git,Laravel

วันนี้ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ หัวข้อ Docker, Git และ Software Framework (Laravel)
ให้คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อนำไปเพิ่มเติมความรู้และประยุกต์ใช้งานในการเรียนการสอน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์วาสุกรี

หมายเหตุ.
วันนี้คณาจารย์ตั้งใจฟังกันมากทีเดียว ภาคบ่ายได้ทดลองปฏิบัติส่วนของแล็ป Docker, Git และ Software Framework

เตรียม Slide + LABs สำหรับบรรยายพิเศษให้ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

เตรียม Slide + LABs สำหรับบรรยายพิเศษให้ทีมคณาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประยุกต์ใช้งานในการเรียนการสอน วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์วาสุกรี
** เน้นบรรยายทูล 3 ตัว Docker, Git และ Laravel Framework แบบ Shortcut **

บรรยากาศบรรยายพิเศษหัวข้อ"การพัฒนา Web Application แบบมืออาชีพด้วย PHP" มรภ.สวนสุนันทา

บรรยากาศบรรยายพิเศษหัวข้อ"การพัฒนา Web Application แบบมืออาชีพด้วย PHP" มรภ.สวนสุนันทา
ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้เกียรติเชิญบรรยายในครั้งนี้และการต้อนรับอย่างดียิ่ง
Note.
คาดหวังว่านักศึกษาได้แนวคิด หลักการ เทคนิคและทางลัดในการเรียนรู้ เพื่อนำไปประกอบการเรียน ทำโครงงานและเป็นนักเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานในอนาคต

ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดูmap นี้แล้วทำให้เห็นมิติหลายด้านที่เรายังต้องพัฒนาอีกมากทีเดียว

1. Tools & Technologies
2. Tech & Learn
3. Communicate & Collaborate
4. Create & Innovate
5. Find & Use
6. Identity & Wellbeing

http://allaboardhe.org/wp-content/uploads/2015/03/All_Aboard_Metro_Map.pdf

Visual Studio Tools for Git
git GUI Clients for Windows

GUI Clients for Windows
1. GitHub Desktop > https://desktop.github.com
2. SourceTree > https://www.sourcetreeapp.com
3. Git Extensions >https://gitextensions.github.io
4. SmartGit, $ > https://www.syntevo.com/smartgit/
5. git-cola > https://git-cola.github.io

githut.info เว็บตรวจสอบภาษาการเขียนโปรแกรมยอดนิยมใน GitHub

ปัจจุบันภาษาการพัฒนาโปรแกรมมีให้เลือกใช้งานจำนวนมาก โดยภาษายอดนิยมมีหลายตัวด้วยกันอาทิ เช่น C++, C#, JAVA, PHP, JavaScript, CSS เป็นต้น การที่จะเลือกภาษาใดมาพัฒนาระบบงานขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบของผู้เขียนเป็นหลัก จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้มีภาษาใหม่ๆ เกิดขึ้นมาอีกหลายตัว อาทิ R, Go, Swift, Rust โดยภาษาที่เกิดขึ้นใหม่ล้วนเป็นภาษาที่มีความง่ายในการใช้งาน อีกทั้งมีรูปแบบการเขียนง่ายกว่าการเขียนโปรแกรมแบบเก่าๆ ทั้งนี้ท่านที่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมสามารถศึกษาได้ไม่ยากเกินไป ในฐานะนักเขียนโปรแกรมมีความจำเป็นต้องศึกษาภาษาเหล่านี้ไว้บ้าง เพื่อนำมาประยุกต์และใช้งานในอนาคต

Pages