Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook page A.Arnut on Twitter
Follow me on Academia.edu

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

Slide เตรียมบรรยายหัวข้อ "Big Data and Education as a Service งาน Software Expo Asia 2016

Slide เตรียมบรรยายหัวข้อ "Big Data and Education as a Service (‪#‎EaaS‬)" งาน Software Expo Asia 2016 - 1st Cloud Technology and Big Data Conference “Thailand Digital Economy...

เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและวิชาการ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ,WorldSkills

เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและวิชาการ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (‪#‎WorldSkills‬) ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ปลายปี ๕๘

Visit Gallery > https://www.facebook.com/arnutr/posts/10208723695159444

รู้จักโปรแกรม Web Server Packages, LAMP, MAMP, WAMP

รู้จักโปรแกรม Web Server Packages

ภาพบรรยากาศอบรม เทคโนโลยีการสอน แห่งศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันในเครือของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรบรรยาย ครูทหารชั้นสูง ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หั

ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรบรรยาย ครูทหารชั้นสูง ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูทหารของ ทบ."

หมายเหตุ
ขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มจพ. ที่ให้เกียรติเชิญคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นทีมวิทยากร และวิทยากรกลุ่มในครั้งนี้

วงล้อสายอาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วงล้อสายอาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


--
ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
November 26, 2015

สไลด์บรรยายหัวข้อ "บริบทของธุรกิจ e-Commerce ในประเทศไทย : มิติด้านความปลอดภัยและความมั่นคง" 62 Slide

สไลด์บรรยายหัวข้อ "บริบทของธุรกิจ e-Commerce ในประเทศไทย : มิติด้านความปลอดภัยและความมั่นคง" 62 Slide
ในการเสวนาเพื่อใหความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางความตองการดานไปรษณียของประเทศไทย
จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อนสาร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
http://www.slideshare.net/arnutr/ecommerce-security-mictpost21oct15

Pages