Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter


Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ


กลุ่ม e-Learning Group of Thailand

การยกเลิกการอัปเดท Moodle แบบอัตโนมัติ

ปกติในการสร้างระบบ e-Learning ของหน่วยงานโดยโปรแกรม Moodle ระบบจะทำการตั้งสคริปต์อัปเดทตัวเองอัตโนมัติ ด้วยคำสั่ง crontab ที่มีอยู่ในระบบซึ่งนับเป็นจุดอันตรายเช่นกัน กล่าวคือหากมีการอัปเดทกรณีที่มีผู้ใช้งานระบบอยู่ หรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจส่งผลเสียหายต่อระบบได้ (มักเกิดกับผู้ดูแลศูนย์มือใหม่ที่ไม่ถนัดในการเขียนโปรแกรมหรือด้านการเขียนโค้ด) ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยการยกเลิกความสามารถอัปเดทชั่วคราวโดยทำตามขั้นตอนดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรยากาศซ้อมรับปริญญาวันแรก at มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างอบคุณท่านหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์ สำหรับของชำร่วยอันเลอค่าผนวกคำกล่าวอันแหลมคม, ท่าน รศ.ดร.กฤษมันต์, เจ้าหน้าที่ภาควิชารวมทั้งศิษย์น้องทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่น+เป็นกันเอง และขอขอบคุณท่านอาจารย์สาขา DICTทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ - 4 Nov 14 (Facebook Like >> https://www.facebook.com/arnutr )

เข็มวิทยฐานะสำหรับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต at มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เข็มวิทยฐานะสำหรับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร‬.ด.) at มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Facebook Like >> https://www.facebook.com/arnutr )

(Facebook Like >> https://www.facebook.com/arnutr )

ซ้อมรับปริญญาบัตร at มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ซ้อมรับปริญญาบัตร at มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Pages