Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook page A.Arnut on Twitter
Follow me on Academia.edu

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ประชุมอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 สาขาเว็บดีไซต์
> ปีนี้มีการแข่งขัน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ 26 สาขา
> สายไอทีอยู่ในกลุ่ม 2 และ 3 ดังนี้
2) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology)
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Software solutions for business
2.2 เว็บดีไซต์ (Web Design)
3) กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ (Creative Arts and Fashion)
3.1 กราฟิกดีไซต์ (Graphic Design Technology)

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.ited.kmutnb.ac.th

ร่วมตัดสิน WorldSkills Thailand National Competition 2016

ร่วมตัดสิน WorldSkills Thailand National Competition 2016 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ภาพรวมทีม Expert คณะกรรมการตัดสิน ผู้เข้าแข่งขัน และคณะทำงานสาขา Web Design ในการแข่งขันระดับชาติ WorldSkills Thailand National Competition 2016 เพื่อคัดตัวเยาวชนไปแข่งขันระดับ ASEANskills และ WorldSkills ต่อไป
** ทั้งนี้จะมีการประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลในเช้าวันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2559) ปีนี้ฝีมือเยาวชนไทยพัฒนาไปอีกขั้นละ **

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี, 29-31 Jan 2016

** การเรียนรู้ คือ การพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้น เก่งขึ้น และแกร่งขึ้น (คนเราไม่ได้รู้ทุกอย่าง เก่งทุกอย่าง การฝึกฝน และเสาะแสวงหาความรู้จากผู้รู้ และการยอมรับความคิดเห็นรอบด้านต่างหาก ที่ทำให้คนเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกสิ่ง จงทำตัวให้เป็นผู้กระหายต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา) **

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

อบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม" at คณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสรสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2559

- ภาคเช้า อบรมที่ศูนย์วาสุกรี
- ภาคบ่าย ที่ จ.ปราจีนบุรี, ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

Visit Gallery
- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208767837582977&set=a.41927693...

ติดตั้ง Server ‪สาขาระบบสารสนเทศ

ติดตั้ง Server ใหม่ของสาขาระบบสารสนเทศเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
-- System x3550 M5 Rack Server" base on CentOS Linux 7 --
> สำหรับพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อให้นิสิตเข้าสู่โลก Internet of Things อย่างเต็มตัวก่อนใครๆ
> สำหรับบริการแก่นิสิต คณาจารย์ และเพื่อนๆชาวไอทีเร็วๆ นี้

Visit Gallery

บรรยายพิเศษงาน Software Expo Asia 2016

บรรยายพิเศษงาน Software Expo Asia 2016 - 1st Cloud Technology and Big Data Conference “Thailand Digital Economy Initiative”
Topic: Big Data and Education as a Service (‪#‎EaaS‬) at Queen Sirikit National Convention Center

Visit gallery > https://www.facebook.com/arnutr/posts/10208737948115759

- Software Expo Asia (http://www.softwareexpoasia.com)

Pages