Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook page A.Arnut on Twitter
Follow me on Academia.edu

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

SysAdmin   Endian Firewall   Moodle2   Moodle   Mindmap2   Mindmap   Linux Hosting   Windows Hosting   CentOS7   CMSspecial   Dr.Arnut Book

บรรยากาศบรรยายพิเศษหัวข้อ"การพัฒนา Web Application แบบมืออาชีพด้วย PHP" มรภ.สวนสุนันทา

บรรยากาศบรรยายพิเศษหัวข้อ"การพัฒนา Web Application แบบมืออาชีพด้วย PHP" มรภ.สวนสุนันทา
ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้เกียรติเชิญบรรยายในครั้งนี้และการต้อนรับอย่างดียิ่ง
Note.
คาดหวังว่านักศึกษาได้แนวคิด หลักการ เทคนิคและทางลัดในการเรียนรู้ เพื่อนำไปประกอบการเรียน ทำโครงงานและเป็นนักเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานในอนาคต

ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดูmap นี้แล้วทำให้เห็นมิติหลายด้านที่เรายังต้องพัฒนาอีกมากทีเดียว

1. Tools & Technologies
2. Tech & Learn
3. Communicate & Collaborate
4. Create & Innovate
5. Find & Use
6. Identity & Wellbeing

http://allaboardhe.org/wp-content/uploads/2015/03/All_Aboard_Metro_Map.pdf

Visual Studio Tools for Git
git GUI Clients for Windows

GUI Clients for Windows
1. GitHub Desktop > https://desktop.github.com
2. SourceTree > https://www.sourcetreeapp.com
3. Git Extensions >https://gitextensions.github.io
4. SmartGit, $ > https://www.syntevo.com/smartgit/
5. git-cola > https://git-cola.github.io

githut.info เว็บตรวจสอบภาษาการเขียนโปรแกรมยอดนิยมใน GitHub

ปัจจุบันภาษาการพัฒนาโปรแกรมมีให้เลือกใช้งานจำนวนมาก โดยภาษายอดนิยมมีหลายตัวด้วยกันอาทิ เช่น C++, C#, JAVA, PHP, JavaScript, CSS เป็นต้น การที่จะเลือกภาษาใดมาพัฒนาระบบงานขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบของผู้เขียนเป็นหลัก จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้มีภาษาใหม่ๆ เกิดขึ้นมาอีกหลายตัว อาทิ R, Go, Swift, Rust โดยภาษาที่เกิดขึ้นใหม่ล้วนเป็นภาษาที่มีความง่ายในการใช้งาน อีกทั้งมีรูปแบบการเขียนง่ายกว่าการเขียนโปรแกรมแบบเก่าๆ ทั้งนี้ท่านที่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมสามารถศึกษาได้ไม่ยากเกินไป ในฐานะนักเขียนโปรแกรมมีความจำเป็นต้องศึกษาภาษาเหล่านี้ไว้บ้าง เพื่อนำมาประยุกต์และใช้งานในอนาคต

Git for Windows

เว็บดาวน์โหลด Git for Windows
https://git-scm.com/download/win

RMUTCon2016

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 (7th RMUTIC)
24 - 26 สิงหาคม 2559

Pages