Home
Title
เนื้อหาโดยย่อ
สารบัญ

สั่งซื้อหนังสือ

Tools ประกอบหนังสือ

Web Links
www.Arnut.com
www.CMSThailand.com


ติดตั้งและบริหาร Windows Web Hosting ใช้งานในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)     
WindowsHosting
((( วางแผงแล้ว )))
หาซื้อได้
ตามแผงหนังสือทั่วไป

      ปัจจุบันนี้ทุกองค์กรล้วนมีเว็บไซต์ใช้งานกัน บางองค์กรมีการติดตั้งเว็บโฮสติ้งใช้งานในองค์กรเอง บางองค์กรนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปฝากกับศูนย์บริการ บางองค์กรไปเช่าโฮสติ้งตามศูนย์บริการแบบเสียเงินรายเดือน โดยก่อนที่จะเลือกว่าองค์กรจะเลือกใช้เว็บโฮสต์ติ้งประเภทใดจะต้องมีการลงทุนหลายอย่างด้วยกัน อาทิ ลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ลงทุนซื้อระบบปฏิบัติการเครือข่าย รวมทั้งการจ่ายเงินเดือนสำหรับจ้างผู้ดูแลระบบ (Admin) ในการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้เขียนต่อยอดจากเล่มที่แล้วของผู้เขียนคือ “ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ) ” ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้อ่านทุกท่าน จากคำถามจำนวนมากของผู้อ่าน ถึงผู้เขียนผ่านทางอีเมล และจากการสอบถามโดยตรงกับตัวผู้เขียนเอง มีการสอบถามเกี่ยวกับการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ใช้งานในองค์กร ทั้งในส่วนการนำมาทำเป็น Intranet Server และ Internet Server ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการคอนฟิกค่าพื้นฐานของ Web Server, Mail Server, Web-based Mail, DNS Server, Database Server, Antivirus รวมทั้งสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งแอพลิเคชั่นต่างๆ บนระบบวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ อาทิ การติดตั้งระบบ CMS, LMS, BLOG, WIKI, CRM, ERP เป็นต้น      
   
ภาคที่ 1 ภาพรวมของ Web Hosting
ภาคที่ 2 การติดตั้ง Windows Web Hosting
ภาคที่ 3 การติดตั้ง Web Application
ภาคที่ 4 การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Web Hosting
ภาคที่ 5 การติดตั้งระบบติดตามการใช้งานเว็บไซต์
ภาคที่ 6 กรณีศึกษา การจัดทำห้องสำหรับศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. โครงสร้างการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในไทย
ภาคผนวก ข. รายนามศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ในไทย
 

ISBN : 978-974-212-734-3
จำนวน : 472 หน้า
ผู้แต่ง : อาณัติ รัตนถิรกุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ขนาดรูปเล่ม : 17 x 22 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : 2 สี
ชนิดของปก : ปกอ่อน
เดือน/ปี ที่พิมพ์ : --/2008
ราคา 320 บาท
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ • ผู้ที่ต้องการติดตั้งและคอนฟิก Windows Hosting ใช้งานในองค์กรด้วยตนเอง
• ผู้ที่ทำหน้าควบคุมศูนย์คอมพิวเตอร์ในองค์กรด้วยระบบ Windows Server
• ครู อาจารย์ ที่สอนหลักสูตรด้านเครือข่าย ทั้งส่วนของการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
• นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการยกระดับความสามารถตนเอง
เนื้อหาโดยย่อ
   
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งเว็บโฮสติ้งใช้งานในองค์กร ทั้งในส่วนของการติดตั้งใช้งานเอง และการนำมาพิจารณาเลือกใช้งานเว็บโฮสติ้งแบบเสียเงินตามศูนย์บริการต่างๆ ว่าการเลือกใช้งานแบบใดจึงคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด โดยที่ผู้เขียนได้ทำการแบ่งแยกเนื้อหาไว้เป็นบทๆ เพื่อแยกในการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนแล้ว

สารบัญ (ฉบับเต็ม)
ภาคที่ 1 ภาพรวมของ Web Hosting
บทที่ 1 ภาพรวมของ Web Hosting

  • โครงสร้างการทำงานระบบเว็บ
  • รู้จัก Web Hosting
  • ชนิดของ Web Hosting แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
  • ชนิด Web Hosting แบ่งตามระบบปฏิบัติการเครือข่าย
  • รูปแบบการบริการ Web Hosting ในปัจจุบัน
  • สิ่งที่ต้องเตรียมการก่อนการติดตั้ง Web Hosting
  • สิ่งพิจารณาในการเลือก Web Hosting ที่บริการเชิงพาณิชย์
  • Control Panel สำหรับบริหารเว็บโฮสต์ติ้ง
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

ภาคที่ 2 การติดตั้ง Windows Web Hosting

บทที่ 2 การทำ DNS Server ใช้งานเองในองค์กร

  • โครงสร้างระบบ DNS
  • การติดตั้ง DNS Server
  • การทำ DNS ใช้งานเองในองค์กร
  • การปรับแต่ง DNS Server
  • การทดสอบ DNS
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 3 การทำ Web Server ด้วย IIS
  • ชนิดของเว็บเซิร์ฟเวอร์
  • การติดตั้ง IIS
  • การปรับแต่ง IIS
  •การทดสอบภาษา HTML
  • การติดตั้งและทดสอบ ASP
  • การติดตั้งและทดสอบ ASP.NET
  • การติดตั้งตัวแปรภาษา PHP
  • การติดตั้งฐานข้อมูล MySQL
  • คำสั่ง MySQL พื้นฐาน
  • การติดตั้งทูลจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin
  • ทดสอบเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 4 การติดตั้งและทดสอบ MS SQL Server

  • การติดตั้ง MS SQL Server
  • การตรวจสอบการติดตั้ง MS SQL Server
  • การสร้างฐานข้อมูล
  • การสร้างตารางข้อมูล
  • การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานใน MS SQL Server
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 5 การติดตั้ง Mail Server
  • โครงสร้างการทำงานระบบ Mail
  • ประเภทระบบเมล
  • โปรโตคอลระบบเมล
  • การติดตั้ง SMTP / POP3 Server
  • การปรับแต่ง POP3 Server
  • การสั่ง Start / Stop บริการ POP3 Server
  • การสั่ง Start / Stop บริการ SMTP Server
  • การทดสอบระบบ Mail Server
  • การทดสอบผ่านทาง DOS Prompt
  • การทดสอบรับ-ส่งเมล์ด้วย Outlook Express
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 6 การทำ Webmail ด้วย hMailServer และ SquirrelMail
  • รู้จักระบบ Webmail
  • รู้จัก hMailServer
  • ทำไมต้องใช้ hMailServer
  • การติดตั้ง hMailServer
  • การปรับแต่ง hMailServer
  • การเปิด-ปิดบริการ hMailServer
  • การทดสอบระบบเมล hMailServer
  • การติดตั้ง SquirrelMail
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 7 การติดตั้ง FTP Server
  • รู้จัก FTP Server
  • การติดตั้ง FTP Server
  • การปรับแต่ง FTP Server
  • การทดสอบใช้งาน FTP Server
  • การทดสอบผ่านทาง Web Browser
  • การทดสอบผ่านทาง Command Prompt
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 8 การอัปโหลดข้อมูลขึ้น Web Hosting ด้วย FileZilla
  • หลักการทำงานของ FileZilla
  • การติดตั้ง FileZilla
  • การอัปโหลดข้อมูลขึ้น Web Hosting ด้วย FileZilla
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 9 การทำ Virtual Web Hosting บน IIS
  • รู้จัก Virtual Web Hosting
  • รูปแบบการทำ Virtual Web Hosting
  • การอ้างอิงเว็บไซต์โดยใช้หมายเลขพอร์ต (Port)
  • การอ้างอิงเว็บไซต์โดยใช้ IP Address
  • การอ้างอิงเว็บไซต์โดยใช้ Domain Name หรือ Hostname
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 10 การติดตั้ง Apache Web Server บนวินโดวส์แทน IIS
  • รู้จัก Apache Web Server
  • การติดตั้ง Apache Web Server
  • การปรับแต่ง Apache
  • การ Start/Stop โปรแกรม Apache Web Server
  • การทดสอบเว็บไซต์
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 11 การติดตั้ง Apache Tomcat Server สำหรับทดสอบ Servlet, JSP

  • รู้จัก Tomcat Server
  • Apace Tomcat เหมาะสำหรับใคร
  • การติดตั้ง Apache Tomcat
  • ห้องเก็บตัวติดตั้ง Apache Tomcat
  • การปรับแต่ง Apache Tomcat
  • การทดสอบใช้งาน Servlet และ JSP ผ่านทาง Tomcat Web Application Manager
  • ทดสอบเขียนสคริปต์ JSP ด้วยตนเอง
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

ภาคที่ 3 การติดตั้ง Web Application

บทที่ 12 การติดตั้งและทดสอบ MaxWebPortal CMS
  • รู้จักระบบ CMS
  • การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการต่างๆ
  • ตัวอย่างระบบ CMS ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
  • คำศัพท์ที่ควรรู้จัก
  • รู้จัก MaxWebPortal
  • การติดตั้ง MaxWebPortal
  • การเข้าใช้งาน MaxWebPortal
  • การเข้าใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบ
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 13 การติดตั้ง Joomla! CMS
  • การติดตั้ง Joomla! CMS
  • Joomla! เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์ประเภท
  • ขั้นตอนการติดตั้ง Joomla!
  • การเข้าใช้งานเว็บไซต์
  • การเข้าหน้าควบคุมเว็บไซต์ (Administrator)
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 14 การติดตั้ง Moodle LMS
  • รู้จักระบบ Moodle LMS
  • การนำระบบ LMS ไปประยุกต์ใช้งาน
  • ผู้ใช้งานในระบบ LMS
  • การติดตั้ง Moodle
  • การเข้าใช้งาน Moodle ในฐานะผู้ดูแลระบบ
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 15 การติดตั้ง Drupal Blog
  • รู้จักระบบ Blog
  • Drupal เหมาะสำหรับสร้างเว็บไซต์ประเภท
  • การติดตั้ง Drupal
  • การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งแรก
  • การเข้าใช้งานเว็บไซต์ในฐานะผู้ดูแลระบบ
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 16 การติดตั้ง osCommerce
  • รู้จักระบบ osCommerce
  • การติดตั้ง osCommerce
  • การเข้าใช้งานหน้าแรกเว็บไซต์ (Front-End)
  • การเข้าระบบหลังร้าน (Back-End)
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 17 การติดตั้ง MediaWiki
  • รู้จัก MediaWiki
  • ตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างจาก MediaWiki
  • การติดตั้ง MediaWiki
  • การเข้าใช้งาน MediaWiki
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 18 การติดตั้ง SugarCRM
  • รู้จัก SugarCRM
  • ความต้องการด้านซอฟต์แวร์
  • การติดตั้ง SugarCRM
  • การทดสอบเข้าระบบ
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

บทที่ 19 การติดตั้ง webERP
  • รู้จัก ERP
  • ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ทำระบบ ERP
  • ความต้องการด้านซอฟต์แวร์
  • การติดตั้ง webERP
  • การเข้าใช้งาน webERP
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

ภาคที่ 4 การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Web Hosting
บทที่ 20 การรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows Web Hosting
  • การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้ Web Server
  • การรักษาความปลอดภัยสำหรับ FTP Server
  • รู้จักโปรแกรม AntiVirus Server
  • การติดตั้ง Kaspersky Anti-Virus
  • การเรียกใช้งาน Kaspersky Anti-Virus for File Server
  • การตั้งค่าการสแกนไวรัสโดยเฉพาะ
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

ภาคที่ 5 การติดตั้งระบบติดตามการใช้งานเว็บไซต์
บทที่ 21 การติดตั้งระบบติดตามการใช้งานเว็บไซต์
  • การติดตั้ง Proxy Server (Squid)
  • ความสามารถของโปรแกรม Squid
  • ระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้ง Squid ได้
  • ขั้นตอนติดตั้งและปรับแต่ง Squid
  • การคอนฟิก Squid อย่างง่ายด้วย Kraken Config
  • การเซ็ตค่า Proxy Server ที่เครื่องลูกข่าย
  • การทำ Transparent Proxy
  • การบล็อกเว็บลามกหรือเว็บที่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าใช้งาน
  • การติดตั้งระบบวิเคราะห์และรายงานการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ด้วย SARG
  • ระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้ง SARG ได้
  • การวิเคราะห์ Log File เว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Stone Steps Webalizer
  • การติดตั้งทูลตรวจสอบแบนวิดต์การใช้งานระบบเครือข่ายด้วย MRTG
  • แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

ภาคที่ 6 กรณีศึกษา การจัดทำห้องสำหรับศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
บทที่ 22 การจัดทำห้องสำหรับศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
  • ขั้นตอนการจัดทำห้องสำหรับศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
  • การเลือกห้องสำหรับทำศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
  • การออกแบบศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
  • ตัวอย่างการออกแบบอาคาร 5 ชั้น (Floor Plan) ก่อนการออกแบบระบบเครือข่าย
  • ตัวอย่างการออกแบบระบบเครือข่าย (Network Design) อาคาร 5 ชั้น
  • ตัวอย่างการออกแบบระบบเครือข่ายอาคาร 1 ชั้นแบบ Fix IP
  • ตัวอย่างการออกแบบระบบเครือข่ายแบบรับ IP อัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์กลาง
  • การออกแบบวิธีการวางเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องฝึกอบรม
  • การออกแบบห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แบบแนวตั้ง
  • การออกแบบห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แบบแนวนอน
  • การออกแบบห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แบบรูปเกือกม้า
  • การคอนฟิก Windows Server เพื่อควบคุมศูนย์สอบ
  • การเซ็ตเพิ่มเติมกรณีเปิดอบรมหลักสูตรด้าน Web Programming
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. โครงสร้างการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในไทย
ภาคผนวก ข. รายนามศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ในไทย


Shopping -- สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่
Se-ed.com (eShop)

Copyright©2008 by Arnut.com  All right reserved.