Arnut's Blogs
 


:
Arnut's Blog
 
| Home | My Profile | My friend |Research | เรียนต่อ Ph.D. | Sitemap | Contact Us |
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย - พระนครเหนือ - ม.เกษตรศาสตร์ - มศว. - ลาดกระบัง - บางมด - จุฬาฯ - ม.บูรพา - ม.มหาสารคาม
ม.นเรศวร - ม.รามคำแหง - ม.รังสิต - ม.ศรีปทุม - อัสสัมชัญ - ม.มหานคร - ม.สงขลานครินทร์ - ม.ขอนแก่น - ม.สยาม

Updated : June 10, 2007
บัณฑิตวิทยาลัยในเมืองไทย
ข้อมูลเรียนต่อระดับปริญญาเอก สายไอที, วิศวคอมฯ, วิทยาการคอมฯ, เทคโนโลยีการศึกษา , บริหารการศึกษา, ...
ศึกษาต่อต่างประเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
[ รับสมัคร นศ. ใหม่ - สืบค้นงานวิจัย - สโมสรบัณฑิตศึกษา - กระดานข่าว - Central Library - แบบฟอร์มต่างๆ - ทุนการศึกษาและอุดหนุนการทำวิจัย - สจพ. ]
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

• สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
• สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (หลักสูตรใหม่)
- ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คลังข้อสอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(นานาชาติ)

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS)

สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อินเดีย
www.rianindia.com > แนะแนวศึกษาต่ออินเดีย
www.jiecenter.com > JIE CENTER นึกถึงอินเดีย นึกถึงเรา

90 วัน Bangalore โดย อ.นิรุธ อํานวยศิลป์ (ThaiDev.com)
รายชื่อมหาวิทยาลัยในอินเดีย


ออสเตรเลีย

www.aussietip.com > ชุมชนนักเรียนไทยทั่วออสเตรเลีย
www.infolearning.co.th > Info Learning
www.ceta.co.th > ซีต้า แนะนำการเรียนต่อที่ ออสเตรเลีย
www.elearneasy.com > e-Learn Easy
www.riannok.com > เรียนนอก.คอม

มาเลเซีย
www.mmu.edu.my > มหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย มาเลเซีย, สำหรับผู้สนใจด้านกราฟิก, มัลติมีเดีย


TOEFL
(Test of English as a Foreign Language)
- Listening (30 - 50 questions,40-60 minutes)
- Structure (20 - 25 questions,15-20 minutes)
- Reading (44 - 55 questions,70-90 minutes)
- Writing (30 minutes)

การสอบ TOEFL ในอดีตประกอบด้วย 2 แบบ คือ สอบแบบที่ใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper-based Testing : PBT) และการสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำข้อสอบ (Computer-based Testing : CBT) กระทั่งปี 2005 ได้เปลี่ยนแปลงการสอบให้สอบผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet-based Testing : iBT) โดยเลิกใช้การสอบทั้ง 2 แบบไปเรื่อยๆ จนกว่าการสอบผ่านอินเตอร์เน็ตจะแพร่หลายมากขึ้น และยกเลิกไปในที่สุด

www.toeflthailand.com > TOEFL Thailand
www.judiciary.go.th/iad/toefl.htm > อธิบายข้อมูล toefl ของกองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม
การเตรียมความพร้อมในการสอบ จากเว็บสารสนเทศการศึกษาต่อต่างประเทศ
www.TOEFL.org > รวมข้อมูลทุก อย่าง ที่เกี่ยวกับการสอบ TOEFL
TOEFL iBT > การสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
CD TOEFL
TOEFL คืออะไร
www.interedcenter.com > ศูนย์บริการข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศ

toeflexam.blogspot.com > ฟรีข้อสอบ toefl

toefl.ifastnet.com > TOEFL Internet-based Testing
โปรแกรมฝึกทดสอบ toefl
Free TOEFL Stuff
www.freeesl.net > แบบฝึกหัดข้อสอบ TOEFL ให้ทดสอบ

บทเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ( Learning English Online )
คู่มือก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
เกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ สจพ.

www.eldc.go.th > ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ - แหล่งข้อมูลออนไลน์บัณฑิตวิทยาลัย ทุกมหาวิทยาลัย

เรียนต่อ ป.โท / ป.เอก ในไทย
สายไอที
it.kmutnb.ac.th > คณะไอที พระนครเหนือ (สจพ.)
it.kmutt.ac.th > คณะไอที บางมด (มจธ.)
it.kmitl.ac.th > คณะไอที ลาดกระบัง (สจล.)

รัฐบาล + เอกชน
ม.เอไอที (AIT)
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.)
ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ม ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร์
ม.บูรพา
ม.แม่โจ้
ม.มหิดล
ม.บูรพา
ม.แม่โจ้
ม.ธรรมศาสตร์
ม.รามคำแหง
ม.ศิลปากร
ม.นเรศวร
ม.เชียงใหม่
ม.ขอนแก่น
ม.วลัยลักษณ์
ม.มหาสารคาม
ม.สงขลานครินทร์ (มอ)
ม.สุโขทัยธรรมธิราช (มสท.)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.แม่ฟ้าหลวง
ม.ทักษิณ
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกีตรติ
ม.อุบลราชธานี
ม.อัญสัมชัญ (ABAC)
ม.กรุงเทพ
ม.ศรีปทุม
ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.อิสเทิอร์นเอเซีย
ม.สยาม
ม.เกษมบัณฑิต
ม.พายัพ
ม.เอเชียอาคเนย์
ม.เทคโนโลยีมหานคร
ม.ธุรกิจบัณฑิต
ม.รังสิต
ม.หอการค้าไทย
ม.เกริก
ม.เซนต์จอห์น
ม.คริสเตียน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
ม.ชินวัตร
ม.รัตนบัณฑิต
ว.นอร์ทกรุงเทพ
ว.ตาปี (สุราษฎร์ธานี)
ว.นอร์ท เชียงใหม
ว.ฟาร์อีสเทอร์น
ว.ดุสิตธานี
ว.โยนก
ว.มิชชั่น
ว.สแตมฟอร์ด
ว.นานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล


มหาวิยาลัย ราชภัฎ
สวนดุสิต
สวนสุนันทา
จันทรเกษม
พระนคร
กาญจนบุรี
• ธนบุรี
• บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
• วไลยอลงกรณ์
• ราชนครินทร์
สุราษฎร์ธานี
• สงขลา
• ภูเก็ต
• ยะลา
• นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ม.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ลิงค์การศึกษาอื่นๆ ที่น่าสนใจ
Thai Educational Technology
IEEE - the world's leading professional association for the advancement of technology
ฐานข้อมูลนักเทคโนโลยีการศึกษาไทย
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)

รวมลิงค์งานวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา จากเว็บ Edtechno
ลิงค์เว็บไซต์ด้านการศึกษา จากเว็บวิชาการ.คอม
ครูเทคโน
วิชาการ.คอม
นิสิตปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เส้นทางสู่นักเทคโนโลยีการศึกษา
นิสิตระดับปริญญาเอก มศว. รุ่นที่ 7 / แนวทางการศึกษาต่อปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
[ หลักสูตร - การรับสมัคร - การสอบ - วิทยานิพนธ์ - ทุนการศึกษา - ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา - ข่าวและกิจกรรม - อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ]
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปกติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะศึกษาศาสตร์
• การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา / (link2)
- รายชื่อหลักสูตรที่เรียน
- แหล่งรวมของประชาคมนิสิตที่เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางเทคโนโลยีการศึกษา
• หลักสูตรและการสอน
• อาชีวศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ

โครงการพิเศษ - เรียนเสาร์-อาทิตย์
การบริหารการศึกษา ( ภาคปกติ / ภาคพิเศษ )
- โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก

--------------------
- บทเรียนเทคโนโลยีการศึกษา
- วิทยานิพนธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาปี 2538-2547
- ระเบียบว่าด้วยการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก
- คำแนะนำการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาโท - เอก
มีการจัดสอบรวมเป็นกลุ่มปี่ละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ซึ่งภาควิชาภาษาต่างประเทศได้กำหนดช่วงเวลาสอบดังนี้
ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม
ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม
ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม
- รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2550
- สาขาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2550
- สาขาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2551 ku

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
[ หลักสูตร - ข้อบังคับ,ค่าธรรมเนียมการศึกษา - กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย - บุคคลากร - คณะกรรมการประจำบัณฑิต - คณาจารย์บัณฑิตศึกษา - ]
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สายการศึกษา
การทดสอบและวัดผลการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
- รับสมัครเข้าศึกษาปี 1/2551 / จำนวนผู้สมัคร
(เทคโนโลยีการศึกษา-กศ.ด. 10/24:รับ/สมัคร)
(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-กศ.ด. 10/93:รับ/สมัคร)
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 
[ระบบสารสนเทศ - สืบค้นข้อมูลตามชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ - การรับสมัคร - คุณสมบัติผู้สมัคร - กระดานข่าว ]
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

• สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
[ กองบริการการศึกษา - หลักสูตร - การพัฒนาอาจารย์ - ]
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หลักสูตรนานาชาติ


บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกร มหาวิทยาลัย
[ การรับสมัคร - ทุนการศึกษา - ข่าว - กระดานข่าว - มาตรฐานหลักสูตร - ]
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, CU-TEP
อบรมเตรียมสอบ CU-TEP


หลักสูตรสหสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ


คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ( GPA ไม่น้อยกว่า 3.25 ), คณาจารย์
- หัวข้องานวิจัย นศ. Phd.


คณะครุศาสตร์ (ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต), กระดานข่าว , ประชาคมครุศาสตร
• เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- นิสิตปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ รุ่น 1

หลักสูตรและการสอน
บริหารการศึกษา
อุดมศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน
วิธีวิทยาการวิจัย การศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิธีวิทยาการวิจัย การศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา

Sasin > www.sasin.edu
Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

- การเขียนประวัติ ศ,รศ,ผศ, ประวัติส่วนตัว

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
[ หลักสูตร - งานวิจัย - ระบบบริหารจัดการบทเรียน ]
คณะศึกษาศาสตร์ - ป.เอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรปรัชญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
• สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
• สาขาวิจัยและวัดผลการศึกษา
• สาขาวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ
การบริหารการศึกษา - ป.เอกภาคพิเศษ (เหมาจ่าย)
หลักสูตรและการสอน - ป.เอกภาคพิเศษ (แผน ก.)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ปริญญาเอกร่วมสถาบัน : หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550
 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
[ หลักสูตร - ค่าธรรมเนียม - ผลการตรวจ Thesis/IS/SP - ตัวอย่างคู่มือการเขียนบทนิพนธ์ (Thesis/IS/SP) - คู่มือการเขียน บทนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย - บทความวิจัย ]
ระดับปริญญาเอก ระบบปกติ
คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและพัฒนาการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยานเรศวร
[ หลักสูตร ]
ป.เอก
หลักสูตรและการสอน (กศ.ด.)
การบริหารการศึกษา (เปิดรับที่ศูนย์ฯ พะเยา) (กศ.ด.)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (กศ.ด.)
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (กศ.ด.)
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (วท.ด.)

โครงการฯ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(Link1) (Link2)
[ ขั้นตอนการศึกษา - เกี่ยวกับการรับสมัคร - เกี่ยวกับหัวข้อการวิจัย - ข่าวการขึ้นสอบ - เกี่ยวกับหัวข้อการวิจัย ]

หลักสูตรที่เปิดสอน สายการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
• สาขาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยการศึกษา

- คณะศึกษาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา


โครงการฯ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ใน 4 วิชาเอก (Link2)
– หลักสูตรและการสอน
– บริหารการศึกษา
– การประเมินการศึกษา
- การศึกษาทางไกล
http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy/
รับสมัครนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Doctor of Philosophy Program in Information Technology : Ph.D.(IT)
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- http://it.rsu.ac.th/phd/
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รายชื่ออาจารย์
- คณาจารย์คณะไอที
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ดร.ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.ชม กิ้มปาน หัวหน้าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Educational Program)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Doctor of Philosophy Program in Information Technology
Ph.D. (Information Technology)
(ภาคเสาร์ – อาทิตย์) 48 หน่วยกิต / 9 ภาค

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 450,000 บาท / แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
รายชื่ออาจารย์ที่สอน


http://phdit.spu.ac.th
PhDIT About
PhD.IT. ATutor Server
PhDIT Moodle Testbed
ขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ หรือเรียกย่อๆ ว่า Q.E. (Qualifying Examination)
การทำวิทยานิพนธ์ PhD.IT.

การสอบข้อเขียน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- ภาษาอังกฤษ (ตามรูปแบบ TOEFL หรือ SPU-TEP)
แผนการศึกษา
m2learn
Dr. Kittima's Homepage (สร้างจาก Nucleus CMS)
PhD.IT. News

ดร. กิตติมา เมฆาบัญชากิจ
ผู้อำนวยการหลักสูตร Ph.d.(IT)


------------
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - Ph.D. (Ed. Ad.)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 450,000 บาท 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC)

(Link2)
Faculty of Science & Technology
• Doctor of Philosophy in Computer Science (Ph.D.CS ) , Curriculum Structure 48 Credits
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Program Information

• Doctor of Philosophy in Information Technology (Ph.D. IT) , Curriculum Structure 48 Credits
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
Program Information

www.elearning.au.edu
เรียน ดร. ผ่านอีเลิร์นนิ่ง : Ph.D. in eLearning Methodology
College of Internet Distance Education, Assumption University of Thailand

- http://www.phd.au.edu > Ph.D. Programs

- All about Doctoral Program
- http://www.s-t.au.ac.th

- Faculty of Science & Technology: Faculty Members

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาย่อยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-
สาขาย่อยวิศวกรรมโทรคมนาคม
-
สาขาย่อยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Ph.D. in Information Technology)


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2548
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. 0-7428-6995-6 Fax. 0-7421-1962

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา / บุคคลากร / วิทยานิพนธ์และงานวิจัย
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
คณะสาขาวิชาระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (Doctor of Philosophyin Information Technology in Business) / ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประมาณ 100,000 บาท ต่อ ภาคการศึกษา / เป็นหลักสูตรที่ได้รับสนับสนุนจาก University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
การบริหารกาศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการจัดการ)
 
 
TOP
 
บทความและข้อมูลในเว็บนี้สงวนลิขสิทธิ์โดย อ.อาณัติ รัตนถิรกุล
Copyright© 2003-2008 by Arnut.com All right reserved.

Contact :  
Arnut's Blog
สำหรับท่านที่ต้องการแลกลิงค์ให้ส่งไฟล์ภาพขนาด 88x31 pixel
พร้อม url เว็บไซต์ท่านมาที่ arnut@cmsthailand.com