Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้ IT กับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน (IT4Life)

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้ IT กับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน (IT4Life)
โครงการอบรมแนวคิดการพัฒนาการใช้ไอทีกับการปฏิบัติงาน หน่วยทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 24 พฤษภาคม 2562

<< Download >>

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับสร้างธุรกิจอัจฉริยะ (Internet of Things for Business)

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับสร้างธุรกิจอัจฉริยะ (Internet of Things for Business)
โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Things สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
26 มีนาคม 2562

<< Download >>

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ Internet of Things with NodeMCU (ESP8266)

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ Internet of Things with NodeMCU (ESP8266)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

<< Download >>

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation in Business)

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation in Business)
โครงการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตจริง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

<< Download >>

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Fundamental)

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fundamental)
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ห้อง 240402 ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24), 13 มิถุนาน 2562

<< Download >>

การใช้งาน Google Classroom (ฐานะผู้เรียน)

## การใช้งาน Google Classroom (ฐานะผู้เรียน) ##
1. ทำการล็อกอินเข้าระบบโดใช้แอคเคาน์ Gmail  (https://www.gmail.com) หรือแอคเคาน์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย

gc_std01

2. คลิกที่ สร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนแรก (+) มุมขวาด้านบน > เข้าร่วมชั้นเรียน

เว็บ MOOCs สัญชาติไทย

ปัจจุบันเว็บที่ให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ MOOCs หรือ Massive Open Online Courses มีให้บริการจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บฝั่งชาติตะวันตกที่ใหกำเนิดเทคโนโลยี บทความนี้ขอแนะนำเว็บมู้กส์ที่ให้บริการโดยคนไทยและมู้กส์ต่างชาติที่รองรับภาษาไทยโดยระบบมู้กส์อาจมาจากการพัฒนาระบบขึ้นขึ้นใหม่เอง และจากแพลตฟอร์มที่นำโค้ดเว็บมู้กส์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สมาพัฒนาต่อยอด 

ตัวอย่างเว็บ MOOCs สัญชาติไทย

 การค้นหาไฟล์ใน Linux ด้วยคำสั่ง find

 การค้นหาไฟล์ใน Linux ด้วยคำสั่ง find

find / -name test01.txt [enter] < ค้นหาไฟล์ test01.txt จากรากไดเร็กทอรี

find /etc -name passwd [enter] < ค้นหาไฟล์ passwd จากไดเร็กทอรี /etc

find /etc -name php.ini [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /etc/

find /etc/httpd -name httpd.conf [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /etc/httpd

find /var/www/html -name *.pdf [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /var/www/html

Slide บรรยาย หัวข้อ Python Programming for Lecturer

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ Python Programming for Lecturer
ให้อาจารย์และบุคคลากรสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

<< Download  >>

เครื่องมือสำหรับนวัตกร (Innovator tools)

เครื่องมือสำหรับผู้นำทางความรู้