การปิดการแจ้งเตือนโฆษณาบน Google Chrome

Submitted by arnut on Fri, 08/09/2019 - 20:57

บ่อยครั้งที่การใช้งาน Web Browser โดยเฉพาะ Google Chrome มีโฆษณากวนใจ้ผู้ใช้งาน
สำหรับท่านที่ไม่ต้องการ สามารถปิดการใช้งานโดยทำตามขันตอนดังต่อไปนี้
1. เปิด Google Chrome 

2. พิมพ์ข้อความบน Address bar ดังนี้ 
chrome://settings/content/notifications

3. คลิกที่ More actions บนโฆษณาที่ต้องการปิด

4. คลิกเลือก Remove

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้ IT กับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน (IT4Life)

Submitted by arnut on Sat, 06/15/2019 - 11:02

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้ IT กับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน (IT4Life)
โครงการอบรมแนวคิดการพัฒนาการใช้ไอทีกับการปฏิบัติงาน หน่วยทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 24 พฤษภาคม 2562

<< Download >>

Tags

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ Internet of Things with NodeMCU (ESP8266)

Submitted by arnut on Sat, 06/15/2019 - 10:53

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ Internet of Things with NodeMCU (ESP8266)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

<< Download >>

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับสร้างธุรกิจอัจฉริยะ (Internet of Things for Business)

Submitted by arnut on Sat, 06/15/2019 - 10:44

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับสร้างธุรกิจอัจฉริยะ (Internet of Things for Business)
โครงการสัมมนาทางวิชาการการสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Things สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
26 มีนาคม 2562

<< Download >>

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation in Business)

Submitted by arnut on Sat, 06/15/2019 - 10:35

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation in Business)
โครงการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตจริง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

<< Download >>

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Fundamental)

Submitted by arnut on Thu, 06/13/2019 - 11:27

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fundamental)
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ห้อง 240402 ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24), 13 มิถุนาน 2562

<< Download >>

การใช้งาน Google Classroom (ฐานะผู้เรียน)

Submitted by arnut on Wed, 06/12/2019 - 12:05

## การใช้งาน Google Classroom (ฐานะผู้เรียน) ##
1. ทำการล็อกอินเข้าระบบโดใช้แอคเคาน์ Gmail  (https://www.gmail.com) หรือแอคเคาน์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย

gc_std01

2. คลิกที่ สร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนแรก (+) มุมขวาด้านบน > เข้าร่วมชั้นเรียน

Subscribe to