ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ นักเขียนโปรแกรมมักประสบปัญหาขนาดไฟล์ที่อัปโหลด จำนวนไฟล์ที่อัปโหลดได้ในส่วนนี้ท่านสามารถทำการแก้ไขได้โดยปรับค่าคอนฟิกไฟล์ php.ini 

ขั้นตอน
1. เปิด XAMPP Control Panel

2. ที่ Apache ให้คลิกที่ปุ่ม Config > PHP (php.ini)

xampp01

3. กดปุ่ม Ctrl + F เพื่อค้นหาคำว่า upload 

xampp2

4. ทำการปรับค่าที่ต้องการ
ก่อนการปรับ
file_uploads=On   ; เปิดให้สามารถอัปโหลดไฟล์ได้
upload_tmp_dir="C:\xampp\tmp"  ; ห้องเก็บไฟล์อัปโหลดชั่วคราว
upload_max_filesize=2M   ;  ขนาดไฟล์ที่อนุญาตให้อัปโหลด
max_file_uploads=20  ;  จำนวนไฟล์ที่อนุญาตให้อัปโหลด

หลังการปรับ
file_uploads=On
upload_tmp_dir="C:\xampp\tmp"
upload_max_filesize=50M
max_file_uploads=20

5. ทำการ Stop และ Start บริการ Apache ใหม่อีกครั้ง


--
โชคดีครับ

เครื่องมือสำหรับนวัตกร (Innovator tools)

เครื่องมือสำหรับผู้นำทางความรู้