IT4Life

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้ IT กับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน (IT4Life)
โครงการอบรมแนวคิดการพัฒนาการใช้ไอทีกับการปฏิบัติงาน หน่วยทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 24 พฤษภาคม 2562

<< Download >>

เครื่องมือสำหรับนวัตกร (Innovator tools)

เครื่องมือสำหรับผู้นำทางความรู้