Slide บรรยาย หัวข้อ Python Programming for Lecturer

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ Python Programming for Lecturer
ให้อาจารย์และบุคคลากรสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

<< Download  >>

Python ขึ้นแท่นอันดับ 1 ภาษาที่ได้รับความนิยมปี 2019

การเติบโตของทูลการเขียนโปรแกรมจากการสืบค้นเกี่ยวกับการสอนเขียนโปรแกรมผ่านเว็บ Google และจาก Google Trends  โดย  PYPL Popularity ภาษา Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมขึ้นอันดับ 1 ปี 2019 เติบโต 16.2% ในห้าปีที่ผ่านมา ภาษา PHP ความนิยมลดลง -5.6% 
เฟรมเวิร์คฝั่งภาษา Python อาทิ Django, Pyramid และ Turbo Gear ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน

เครื่องมือสำหรับนวัตกร (Innovator tools)

เครื่องมือสำหรับผู้นำทางความรู้