การค้นหาไฟล์ใน Linux ด้วยคำสั่ง find

 การค้นหาไฟล์ใน Linux ด้วยคำสั่ง find

find / -name test01.txt [enter] < ค้นหาไฟล์ test01.txt จากรากไดเร็กทอรี

find /etc -name passwd [enter] < ค้นหาไฟล์ passwd จากไดเร็กทอรี /etc

find /etc -name php.ini [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /etc/

find /etc/httpd -name httpd.conf [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /etc/httpd

find /var/www/html -name *.pdf [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /var/www/html

Tags
Subscribe to Linux