Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Fundamental)

Submitted by arnut on Thu, 06/13/2019 - 11:27

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fundamental)
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ห้อง 240402 ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24), 13 มิถุนาน 2562

<< Download >>

Subscribe to Computer Fundamental