Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ Internet of Things with NodeMCU (ESP8266)

Submitted by arnut on Sat, 06/15/2019 - 10:53

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ Internet of Things with NodeMCU (ESP8266)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

<< Download >>

Subscribe to NodeMCU