12 ทูลสำหรับทำระบบ E-Learning

The top free LMS tools

 • Coggno
 • CourseSites (Blackboard for Business) 
 • iTunes U
 • LatitudeLearning
 • Myicourse
 • Schoology

The top open source LMS tools

 • Atutor
 • Dokeos
 • eFront
 • Forma LMS
 • Moodle
 • Sakai CLE

ที่มา:
https://blog.capterra.com/top-8-freeopen-source-lmss/

เครื่องมือสำหรับนวัตกร (Innovator tools)

เครื่องมือสำหรับผู้นำทางความรู้