Skip to main content

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

เพจของเว็บหนังสือและงานเขียน ดร.อาณัติ Click me
Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบ SysAdmin ที่เพจ Click me
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วม Click me


การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดลพบุรี
วันสุดท้ายรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ : 10 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณา : 20 มกราคม 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 31 มกราคม 2565
ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 กุมภาพันธ์ 2565

Subscribe to