Skip to main content

Dr.Arnut Idea

games

Fully Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod te incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

settings

Easy to Customize

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod te incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

code

Clean Code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod te incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

เพจของเว็บหนังสือและงานเขียน ดร.อาณัติ Click me

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบ SysAdmin ที่เพจ Click me
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วม Click me

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดลพบุรี
วันสุดท้ายรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ : 10 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณา : 20 มกราคม 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 31 มกราคม 2565
ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 กุมภาพันธ์ 2565

Subscribe to