Skip to main content

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

เพจของเว็บหนังสือและงานเขียน ดร.อาณัติ Click me
Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบ SysAdmin ที่เพจ Click me
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วม Click me


#10 Google Classroom - การทำใบงานและแบบทดสอบ (Students)

#10 Google Classroom - การทำใบงานและแบบทดสอบ (Students)

การทำใบงาน (Assignment) และแบบทดสอบที่ผู้สอนทำการมอบหมายให้ทำ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน
1. ผู้เรียน ทำการล็อกอินเข้าระบบและเลือกรายวิชา


GClass-Asst-01

2. ในชั้นเรียนให้คลิกเลือกที่ งานของชั้นเรียน

#9 Google Classroom - การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question )

#9 Google Classroom - การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question)

การสร้างแบบทดสอบใน Google Classroom เป็นการประยุกต์โดยใช้ Google Form สามารถนำมาประยุกต์ได้หลายประเภท โดยพอสรุปได้ดังนี้ 
ประเภทของการทดสอบรายวิชา

  • แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-Test)
  • แบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-Test)
  • แบบทดสอบย่อรายวิชา เป็นการกำหนดการทดสอบหลังการสอนแต่ละครั้งเพื่อเก็บคะแนนย่อย

ข้อสอบที่สามารถประยุกสร้างโดยใช้ Google Form

#8 Google Classroom - การมอบหมายงาน (Assignments)

#8 Google Classroom - การมอบหมายงาน (Assignment, Quiz Assignment)
 

หลังจากสอนไปแล้ว ผู้สอนสามารถมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำได้ เพื่อเก็บคะแนน ทั้งนี้อยู่กับที่ละหน่วยงานจะกำหนดชื่อว่าอย่างไร

#6 Google Classroom - การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)

#6 Google Classroom - การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)

ปกติหัวข้อการสอนแต่ละครั้งผู้สอนจะนำมาจาก Course syllabus หรือ Course Outline รายวิชาที่สอน
ตัวอย่าง Course syllabus รายวิชา Web Programming

Course syllabus


การกำหนดหัวข้อการสอน
ขั้นตอน

#5 Google Classroom - การเข้าชั้นเรียน (Student)

#5 Google Classroom - การเข้าชั้นเรียน (Student)

ผู้เรียนสามารเข้าชั้นเรียนได้ 2 วิธี คือ ใช้รหัสเข้าชั้นเรียน หรือคลิกลิงค์เข้าชั้นเรียนที่ผู้สอนส่งให้ทางอีเมล

วิธีที่ 1  การเข้าชั้นเรียนผ่านทาง Classroom

1. เข้าระบบด้วย Gmail 

GClass-16

2. คลิกที่ แอป  > Classroom

#4 Google Classroom - การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน (Invite Student)

#4 Google Classroom - การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน (Invite Student)

1. คลิกเข้าไปในชั้นเรียน  

2. คลิกที่ รหัสเข้าชั้นเรียน เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียน รายวิชาที่ทำการเปิดสอน


GClass-11_1 

#2 Google Classroom - การเข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Teacher/Trainer)

#2 Google Classroom - การเข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Teacher/Trainer)

ขั้นตอน
1. เปิดเว็บไซต์ http://classroom.google.com

2. เข้าระบบ โดยล็อกอินเข้าผ่านทาง Gmail  (yourname @ gmail . com)

GClass-01

3. คลิกที่ แอป เลือก  Classroom

Subscribe to