Skip to main content

Dr.Arnut Idea

games

Fully Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod te incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

settings

Easy to Customize

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod te incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

code

Clean Code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod te incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

เพจของเว็บหนังสือและงานเขียน ดร.อาณัติ Click me

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบ SysAdmin ที่เพจ Click me
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วม Click me

#11 Google Classroom - การตรวจใบงานและข้อสอบ

#11 Google Classroom - การตรวจใบงานและข้อสอบ 

หลังจากที่ผู้เรียนทำใบงานส่ง หรือแบบทดสอบ หน้าที่ของผู้สอนคือเข้าไปตรวจใบงานและให้คะแนน รวมทั้งรวมคะแนนทั้งหมด

ขั้นตอนการตรวจใบงาน (Assignment)
1. เข้าไปในรายวิชา

2. คลิกที่ใบงาน > คลิก ดูงาน

GClass-Result01

3. คลิกเปิดใบงาน เพื่อตรวจ

#10 Google Classroom - การทำใบงานและแบบทดสอบ (Students)

#10 Google Classroom - การทำใบงานและแบบทดสอบ (Students)

การทำใบงาน (Assignment) และแบบทดสอบที่ผู้สอนทำการมอบหมายให้ทำ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน
1. ผู้เรียน ทำการล็อกอินเข้าระบบและเลือกรายวิชา


GClass-Asst-01

2. ในชั้นเรียนให้คลิกเลือกที่ งานของชั้นเรียน

#9 Google Classroom - การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question )

#9 Google Classroom - การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question)

การสร้างแบบทดสอบใน Google Classroom เป็นการประยุกต์โดยใช้ Google Form สามารถนำมาประยุกต์ได้หลายประเภท โดยพอสรุปได้ดังนี้ 
ประเภทของการทดสอบรายวิชา

  • แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-Test)
  • แบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-Test)
  • แบบทดสอบย่อรายวิชา เป็นการกำหนดการทดสอบหลังการสอนแต่ละครั้งเพื่อเก็บคะแนนย่อย

ข้อสอบที่สามารถประยุกสร้างโดยใช้ Google Form

#8 Google Classroom - การมอบหมายงาน (Assignments)

#8 Google Classroom - การมอบหมายงาน (Assignment, Quiz Assignment)
 

หลังจากสอนไปแล้ว ผู้สอนสามารถมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำได้ เพื่อเก็บคะแนน ทั้งนี้อยู่กับที่ละหน่วยงานจะกำหนดชื่อว่าอย่างไร

#6 Google Classroom - การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)

#6 Google Classroom - การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)

ปกติหัวข้อการสอนแต่ละครั้งผู้สอนจะนำมาจาก Course syllabus หรือ Course Outline รายวิชาที่สอน
ตัวอย่าง Course syllabus รายวิชา Web Programming

Course syllabus


การกำหนดหัวข้อการสอน
ขั้นตอน

#5 Google Classroom - การเข้าชั้นเรียน (Student)

#5 Google Classroom - การเข้าชั้นเรียน (Student)

ผู้เรียนสามารเข้าชั้นเรียนได้ 2 วิธี คือ ใช้รหัสเข้าชั้นเรียน หรือคลิกลิงค์เข้าชั้นเรียนที่ผู้สอนส่งให้ทางอีเมล

วิธีที่ 1  การเข้าชั้นเรียนผ่านทาง Classroom

1. เข้าระบบด้วย Gmail 

GClass-16

2. คลิกที่ แอป  > Classroom

#4 Google Classroom - การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน (Invite Student)

#4 Google Classroom - การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน (Invite Student)

1. คลิกเข้าไปในชั้นเรียน  

2. คลิกที่ รหัสเข้าชั้นเรียน เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียน รายวิชาที่ทำการเปิดสอน


GClass-11_1 

#2 Google Classroom - การเข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Teacher/Trainer)

#2 Google Classroom - การเข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Teacher/Trainer)

ขั้นตอน
1. เปิดเว็บไซต์ http://classroom.google.com

2. เข้าระบบ โดยล็อกอินเข้าผ่านทาง Gmail  (yourname @ gmail . com)

GClass-01

3. คลิกที่ แอป เลือก  Classroom

Subscribe to