Skip to main content

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

เพจของเว็บหนังสือและงานเขียน ดร.อาณัติ Click me
Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบ SysAdmin ที่เพจ Click me
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วม Click me


รู้จักโปรแกรม Web Server

การใช้งานบริการต่างๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต ปกติผู้ใช้งานจะเข้าใช้งานโดยการป้อนที่อยู่เว็บไซต์หรือ URL (Uniform Resource Locator) ที่ต้องการผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ โดยเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการเว็บไซต์จะเรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 

ชนิดของโปรแกรม Web Server 
โปรแกรม Web Server สามารถแบ่งได้สองกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
⇒ 1. Stand Alone Web Server เป็นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบเดี่ยวๆ ผู้ดูแลระบบต้องทำการติดตั้งโปรแกรมแปลภาษา โปรแกรมฐานบ้อมูลและโปรแกรมจำการฐานข้อมูลภายหลัง ตัวอย่างโปรแกรมลักษณะนี้ เช่น

Tags

WinSCP ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการไฟล์ระยะไกล

WinSCP ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการไฟล์ระยะไกล โดยใช้โปรโตคอล FTP, SFTP, SCP, SFTP, WebDAV หรือ S3

Hands On วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร -Day II

Hands On ภาคปฎิบัติ Day II ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะHands On ภาคปฎิบัติ Day II ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร
โครงการ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Instructional Innovation for Thailand 4.0

sk

สร้างแรงบันดาลใจให้ครู จ.ชุมพร -Day I

สร้างแรงบันดาลใจให้ครู จ.ชุมพร Day I (ภาคทฤษฎี) ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร Day I (ภาคทฤษฎี) โครงการ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Instructional Innovation for Thailand 4.0

lms1

บรรยายพิเศษให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ.

บรรยายพิเศษให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หัวข้อ ภัยคุกคามและวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต

สถานที่: ห้องประชุมสำนักงาน สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

วันที่: 24 กันยายน 2562

s1

Subscribe to