Skip to main content

Dr.Arnut Idea

games

Fully Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod te incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

settings

Easy to Customize

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod te incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

code

Clean Code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod te incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

เพจของเว็บหนังสือและงานเขียน ดร.อาณัติ Click me

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบ SysAdmin ที่เพจ Click me
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วม Click me

รู้จักโปรแกรม Web Server

การใช้งานบริการต่างๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต ปกติผู้ใช้งานจะเข้าใช้งานโดยการป้อนที่อยู่เว็บไซต์หรือ URL (Uniform Resource Locator) ที่ต้องการผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ โดยเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการเว็บไซต์จะเรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 

ชนิดของโปรแกรม Web Server 
โปรแกรม Web Server สามารถแบ่งได้สองกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
⇒ 1. Stand Alone Web Server เป็นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบเดี่ยวๆ ผู้ดูแลระบบต้องทำการติดตั้งโปรแกรมแปลภาษา โปรแกรมฐานบ้อมูลและโปรแกรมจำการฐานข้อมูลภายหลัง ตัวอย่างโปรแกรมลักษณะนี้ เช่น

Tags

WinSCP ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการไฟล์ระยะไกล

WinSCP ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการไฟล์ระยะไกล โดยใช้โปรโตคอล FTP, SFTP, SCP, SFTP, WebDAV หรือ S3

Hands On วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร -Day II

Hands On ภาคปฎิบัติ Day II ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะHands On ภาคปฎิบัติ Day II ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร
โครงการ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Instructional Innovation for Thailand 4.0

sk

สร้างแรงบันดาลใจให้ครู จ.ชุมพร -Day I

สร้างแรงบันดาลใจให้ครู จ.ชุมพร Day I (ภาคทฤษฎี) ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร Day I (ภาคทฤษฎี) โครงการ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Instructional Innovation for Thailand 4.0

lms1

บรรยายพิเศษให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ.

บรรยายพิเศษให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หัวข้อ ภัยคุกคามและวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต

สถานที่: ห้องประชุมสำนักงาน สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

วันที่: 24 กันยายน 2562

s1

Subscribe to