Skip to main content
Inovation

สร้างแรงบันดาลใจให้ครู จ.ชุมพร Day I (ภาคทฤษฎี) ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร Day I (ภาคทฤษฎี) โครงการ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Instructional Innovation for Thailand 4.0

lms1

lms2

lms14

lms3

lms4

lms5

lms6

lms7

lms8

lms10

lms9

lms12

lms13

lms15

lms17