Skip to main content

Hands On วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร -Day II

Hands On ภาคปฎิบัติ Day II ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะHands On ภาคปฎิบัติ Day II ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร
โครงการ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Instructional Innovation for Thailand 4.0

sk

Subscribe to Instructional Innovation