Skip to main content

สร้างแรงบันดาลใจให้ครู จ.ชุมพร -Day I

สร้างแรงบันดาลใจให้ครู จ.ชุมพร Day I (ภาคทฤษฎี) ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร Day I (ภาคทฤษฎี) โครงการ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Instructional Innovation for Thailand 4.0

lms1

Subscribe to Innovation