Skip to main content
Innovation

บรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดด้านนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

ภาพการบรรยาย >> https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227571538183740&set=pcb.10227571554344144