Skip to main content

#8 Zoom - การเขียนกระดานไวท์บอร์ดแบบออนไลน์ (Whitebord)

ผู้สอน/หรือผู้จัดการสามารถใช้กระดาน Whiteboard เพื่อขีด เขียนความคิดเห็นเพื่อการสอน หรือระดมความคิดเห็นได้ 

ขั้นตอน
1. ในหน้าจอ Meeting ให้คลิกเลือกที่ Share Screen

Zoom-Whiteboard-01


2. คลิกเลือกที่ Whiteboard เพื่อเรียกใช้งานกระดานไวท์บอร์ดแบบออนไลน์ 

3. คลิกที่ปุ่ม Share มุมขวาล่างเพื่อแชร์กระดานไวท์บอร์ด

Zoom-Whiteboard-02

4. แสดงหน้าจอกระดานไวท์บอร์ด ภายในแอปพลิเคชั่น Zoom

Zoom-Whiteboard-03.jpg

5. ให้คลิกเลือกที่ Zoom-Whiteboard-16 (Whiteboard) เพื่อเรียกเครื่องมือบนกระดานไวท์บอร์ด 

Zoom-Whiteboard-04.jpg
รายละเอียดเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ด 

Zoom-Whiteboard-05.jpg  Select - ย้ายข้อมูลไปตำแหน่งที่ต้องการ

Zoom-Whiteboard-06 Text - พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

Zoom-Whiteboard-07 Draw - วาดรูปทรงต่างๆ

Zoom-Whiteboard-08 Stamp - คัดลอกให้เหมือนต้นฉบับ

Zoom-Whiteboard-09 Spotlight - ใช้งานสปอตไลต์

Zoom-Whiteboard-10 Eraser - ยางลบ

Zoom-Whiteboard-11 Format - เปลี่ยนรูปแบบเส้น และข้อความ

Zoom-Whiteboard-12 Undo - ยกเลิกการกระทำล่าสุด

Zoom-Whiteboard-13 Redo - ทำตรงข้ามกับ Undo

Zoom-Whiteboard-14 Clear - ล้างข้อมูลบนหน้าไวท์บอร์ด 

 Zoom-Whiteboard-15 Save - บันทึกหน้าไวท์บอร์ด ปัจจุบัน6. ทดสอบเขียนไวท์บอร์ด


Zoom-Whiteboard-17


7. ทำการคลิกที่ Save เพื่อบันทึก ไวท์บอร์ด

Zoom-Whiteboard-18
8. เปิดดูไฟล์ที่ทำการบันทึก

Zoom-Whiteboard-19

 

Tags