Skip to main content

#4 Google Classroom - การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน (Invite Student)

1. คลิกเข้าไปในชั้นเรียน  

2. คลิกที่ รหัสเข้าชั้นเรียน เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียน รายวิชาที่ทำการเปิดสอน


GClass-11_1 

GClass-12_1

4. ในกรณีที่ทราบอีเมลของผู้เรียน สามารถเชิญให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มได้เช่นกัน โดยคลิกที่ ผู้คน 


GClass-13.jpg

5. พิมพ์รายชื่ออีเมลของผู้เรียน เสร็จแล้วคลิกปุ่มเชิญ

GClass-14


6. แสดงรายชื่อผู้เรียนที่อยู่ระหว่างการเชิญเข้าห้องเรียน

GClass-15