Skip to main content

#10 Google Classroom - การทำใบงานและแบบทดสอบ (Students)

การทำใบงาน (Assignment) และแบบทดสอบที่ผู้สอนทำการมอบหมายให้ทำ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน
1. ผู้เรียน ทำการล็อกอินเข้าระบบและเลือกรายวิชา


GClass-Asst-01

2. ในชั้นเรียนให้คลิกเลือกที่ งานของชั้นเรียน

GClass-Asst-02
line
การทำใบงานที่ได้รับมอบหมาย

1. คลิกที่ใบงาน 
2. คลิกที่ ดูงาน

GClass-Asst-04

3. จัดทำใบงานตามคำสั่งของผู้สอน 


4. เสร็จแล้วให้ คลิกที่ + เพิ่มหรือสร้าง  > คลิกเลือกไฟล์ใบงาน


GClass-Asst-06

5. ทำการอัปโหลดใบงาน

GClass-Asst-07


6. คลิกปุ่ม ส่งงาน 

GClass-Asst-08

7. คลิกปุ่ม ส่ง เพื่อยืนยันการส่งงาน

GClass-Asst-09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ
ในกรณีต้องการยกเลิกกรส่งงาน ให้คลิกที่ ยกเลิกการส่ง


GClass-Asst-10line
ทำแบบทดสอบ ที่ได้รับมอบหมาย

1. คลิกที่ แบบทดสอบ
2. คลิกที่ ดูงาน

GClass-Asst-11

3. คลิกที่ Google Form เพื่อทำแบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างไว้

GClass-Asst-12

4.  อ่านคำสั่ง และจัดทำแบบทดสอบ 

GClass-Asst-16.jpg

5. หลังจากทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ส่ง

GClass-Asst-17

6. ระบบแสดงส่งข้อความเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เปิดงาน เพื่อกลับไปยังหน้ารายวิชา

GClass-Asst-19.jpg

7. หน้ารายวิชาแสดง แสดงการทำแบบทดสอบแล้ว

GClass-Asst-20.jpg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ

ในกรณีทำข้อสอบผ่าน Google Form ผู้สอนต้องกำหนด สิทธิ์ให้สามรถเข้าถึงฟอร์มเพื่อทำข้อสอบ

GClass-Asst-14


ผู้สอนทำการเปิดสิทธ์ให้ทำข้อสอบ ผ่านทางอีเมล
GClass-Asst-15