Skip to main content

#6 การติดตั้งไลบารีช่วยเชื่อมต่อไวไฟด้วย WiFiManager

การติดตั้งไลบารีช่วยเชื่อมต่อไวไฟด้วย WiFiManager
1. เปิด Aduino IDE

2. คลิกที่เมนู Sketch > Include Libraries.... > Manage Libraries...

WiFi-01

3. พิมพ์คำว่า wifimanager  เพื่อค้นหาไลบรารี WiFiManager

4. คลิกปุ่ม Install เพื่อติดตั้ง

Subscribe to WiFiManager