Skip to main content

Remove.bg เว็บลบพื้นหลังภาพฟรี

☁ Remove.bg เว็บลบพื้นหลังภาพฟรี
*ใช้ทดแทนการรีทัชด้วย photoshop แถมฉากหลังทดแทนสวยๆมากมาย

#10 Google Classroom - การสมัครใช้งานผ่านทาง Smart Phone

#12 Google Classroom - การสมัครใช้งานผ่านทาง Smart Phone


ขั้นตอนการสมัครใช้งานทาง Smart Phone

1. ค้นหาแอป Google Classroom ผ่านทาง Apps Store หรือ Play Store


 

#9 Google Classroom - การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question )

#9 Google Classroom - การสร้างคำถามและแบบทดสอบ (Quiz assignment, Question)

การสร้างแบบทดสอบใน Google Classroom เป็นการประยุกต์โดยใช้ Google Form สามารถนำมาประยุกต์ได้หลายประเภท โดยพอสรุปได้ดังนี้ 
ประเภทของการทดสอบรายวิชา

  • แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-Test)
  • แบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-Test)
  • แบบทดสอบย่อรายวิชา เป็นการกำหนดการทดสอบหลังการสอนแต่ละครั้งเพื่อเก็บคะแนนย่อย

ข้อสอบที่สามารถประยุกสร้างโดยใช้ Google Form

#8 Google Classroom - การมอบหมายงาน (Assignments)

#8 Google Classroom - การมอบหมายงาน (Assignment, Quiz Assignment)
 

หลังจากสอนไปแล้ว ผู้สอนสามารถมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำได้ เพื่อเก็บคะแนน ทั้งนี้อยู่กับที่ละหน่วยงานจะกำหนดชื่อว่าอย่างไร

#6 Google Classroom - การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)

#6 Google Classroom - การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)

ปกติหัวข้อการสอนแต่ละครั้งผู้สอนจะนำมาจาก Course syllabus หรือ Course Outline รายวิชาที่สอน
ตัวอย่าง Course syllabus รายวิชา Web Programming

Course syllabus


การกำหนดหัวข้อการสอน
ขั้นตอน

#5 Google Classroom - การเข้าชั้นเรียน (Student)

#5 Google Classroom - การเข้าชั้นเรียน (Student)

ผู้เรียนสามารเข้าชั้นเรียนได้ 2 วิธี คือ ใช้รหัสเข้าชั้นเรียน หรือคลิกลิงค์เข้าชั้นเรียนที่ผู้สอนส่งให้ทางอีเมล

วิธีที่ 1  การเข้าชั้นเรียนผ่านทาง Classroom

1. เข้าระบบด้วย Gmail 

GClass-16

2. คลิกที่ แอป  > Classroom

#4 Google Classroom - การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน (Invite Student)

#4 Google Classroom - การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน (Invite Student)

1. คลิกเข้าไปในชั้นเรียน  

2. คลิกที่ รหัสเข้าชั้นเรียน เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียน รายวิชาที่ทำการเปิดสอน


GClass-11_1 

Subscribe to OnlineLearning