Skip to main content

บรรยายพิเศษให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ.

บรรยายพิเศษให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หัวข้อ ภัยคุกคามและวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต

สถานที่: ห้องประชุมสำนักงาน สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

วันที่: 24 กันยายน 2562

s1

Subscribe to Cyber Security