Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้ IT กับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน (IT4Life)
Posted by arnut on September 15 2019 23:38:34

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้ IT กับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน (IT4Life)
โครงการอบรมแนวคิดการพัฒนาการใช้ไอทีกับการปฏิบัติงาน หน่วยทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 24 พฤษภาคม 2562

<< Download >>