การปิดการแจ้งเตือนโฆษณาบน Google Chrome
Posted by arnut on September 15 2019 23:43:56

บ่อยครั้งที่การใช้งาน Web Browser โดยเฉพาะ Google Chrome มีโฆษณากวนใจ้ผู้ใช้งาน
สำหรับท่านที่ไม่ต้องการ สามารถปิดการใช้งานโดยทำตามขันตอนดังต่อไปนี้
1. เปิด Google Chrome 

2. พิมพ์ข้อความบน Address bar ดังนี้ 
chrome://settings/content/notifications

3. คลิกที่ More actions บนโฆษณาที่ต้องการปิด

4. คลิกเลือก Remove

google2