บรรยายพิเศษ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่าน เข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล
Posted by arnut on February 28 2019 22:54:35
บรรยายพิเศษ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation in Business)
Extended News

บรรยายพิเศษ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation in Business)
โครงการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตจริง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

Download Slide >> https://www.slideshare.net/arnut/digital-transformation-in-businessrmutsb28feb2019drarnut

 

ภาพวันบรรยาย 
DT 

DT2