บรรยายพิเศษให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ.
Posted by arnut on September 24 2019 14:11:11
บรรยายพิเศษให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หัวข้อ ภัยคุกคามและวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต
Extended News

สถานที่: ห้องประชุมสำนักงาน สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

วันที่: 24 กันยายน 2562