สร้างแรงบันดาลใจให้ครู จ.ชุมพร -Day I
Posted by arnut on September 20 2019 14:40:09
สร้างแรงบันดาลใจให้ครู จ.ชุมพร Day I (ภาคทฤษฎี) วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Extended News
สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร Day I (ภาคทฤษฎี) 
โครงการ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Instructional Innovation for Thailand 4.0