Hands On วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร -Day II
Posted by arnut on September 21 2019 14:49:02
Hands On ภาคปฎิบัติ Day II ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Extended News
Hands On ภาคปฎิบัติ Day II ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร
โครงการ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Instructional Innovation for Thailand 4.0