Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
ประวัติ (My CV)

Dr.Arnut

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
Asst.prof. Dr.Arnut Ruttanatirakul

เรียนจบการศึกษาสายเทคโนโลยีฯ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประสบการณ์การทำงานสายเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปฏิบัติการถึงการเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำมากว่า 20 ปี โดยเฉพาะการดูแลระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม และการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน ICT ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีผลงานการเขียนหนังสือ คู่มือประกอบการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายสิบเล่ม

ปัจจุบัน
o เป็นประธานหลักสูตรระบบสารสนเทศและอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
o เป็นที่ปรึกษาด้าน Big Data และ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม
o เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์
o เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ E-Learning ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
o เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวแทนประเทศไทย (Thailand WorldSkills Expert) สาขาเว็บเพจดีไซต์ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ปี 2548 - ปัจจุบัน
o อนุกรรมการร่างข้อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาเว็บดีไซต์ สาขาพนักงานมัลติมีเดีย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ปี 2550 - ปัจจุบัน)
o เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
o เป็นนักเขียนหนังสือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักพิมพ์ Se-Ed
o เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
o เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน
o ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม บริษัท ซีเอ็มเอสเลิร์นนิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
o ผู้จัดการฝ่ายไอที บริษัท วีบีที คอมมูนิเคชั่น จำกัด
o ผู้จัดการฝ่ายไอทีและนวัตกรรม บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด
o เป็นผู้ฝึกสอน Trainer the Trainer ทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนในเครือสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา กว่า 50 สาขา
o เป็นอาจารย์ฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
o เป็นอาจารย์ผู้สอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
o เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
o เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาฟาฏอนี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)
o เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) จำกัด – UBE Group (Thailand)
o เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

งานบริการสังคม
o ประธานเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปี 2562
o อนุกรรมการร่างข้อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาเว็บดีไซต์ สาขาพนักงานมัลติมีเดีย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ปี 2550 - ปัจจุบัน) 
o คณะทำงานจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), ปี 2558 - ปัจจุบัน
o เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวแทนประเทศไทย (WorldSkills Expert) สาขาเว็บเพจดีไซต์ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ  ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ปี 2548 – ปัจจุบัน
o กรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)
o กรรมการสภาวิชาชีพ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Federation of Webmaster Profession)
o อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) 
o วิทยากรอบรมครูทั่วประเทศให้สถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ (คูปองครู)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
o ประเมินบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
o ประเมินบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUCC
o ประเมินบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
o วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
o วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
o วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
o วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ประสบการณ์สอนและวิทยากรบรรยาย
ผ่านประสบการณ์เป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษา และเป็นวิทยากรบรรยายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ตัวอย่าง